Holtesag

 

 

Vedtekter
(vedtatt på stiftelsesmøtet 12.4.2005)

Formål

Lysakervassdragets Venner (heretter LvV) skal fremme bevaring av natur-, historie- og kulturmiljøet i og langs Lysaker- og Sørkedalselva og deres tilflytende bekker og elver, som områder for almen trivsel og bruk.

LvV skal arbeide for en helhetlig forvaltning og utvikling av vassdraget og de tilsluttende områdene ved å trekke lokalkunnskap og -innsats inn i et samarbeid med offentlige etater og organisasjoner med interesse og ansvar for vassdraget.

LvV skal gjøre vassdraget kjent blant publikum gjennom organiserte aktiviteter, gjennom mediene og gjennom faglige utgivelser og uttalelser.

Samarbeid

LvV samarbeider med andre elveforeninger, i Oslo gjennom Oslo Elveforum.

Medlemskap

Enkeltpersoner, organisasjoner, skoler, institusjoner og bedrifter kan være medlem av LvV.

Årsmøte

Årsmøte er LvVs høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Det innkalles skriftlig til ekstraordinært årsmøte når minst en tredel av Styrets faste medlemmer eller en tredel av betalende Venner krever det. Innkallingen skal skje med seks ukers varsel.

Innkalling til årsmøte med dagsorden postlegges (elektronisk hvor en elektronisk adresse er registrert) senest 14 dager før møtet. Fullstendig saksliste samt årsmelding, regnskap og revisorberetning utlegges på årsmøtet samt dertil egnete steder (inkludert aktuelle hjemmesider) som opplyses i innkallingen.

Forslag som skal behandles av årsmøte må være Styret i hende innen 1. februar, eller seks uker før ekstraordinært årsmøte.

Under forutsetning av korrekt innkalling, er årsmøtet beslutningsdyktig med de fremmøtte betalende Venner. Med unntak for endringer i disse vedtekter og oppløsning, skjer vedtak med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Årsmøtet velger selv dirigent og referent.

Årsmøtet behandler:

1. Årsmelding

2. Revidert regnskap

3. Vedtektsendringer

4. Kontingent for kommende år

5. Organisering

6. Innkomne forslag

7. Handlingsprogram

8. Valg av styrets leder og styret

9. Valg av revisor


Styret

Foreningens arbeid koordineres av et styret bestående av leder og seks medlemmer, samt minst to varamedlemmer. Styret har ansvar for virksomheten, for utarbeidelse av årsmelding, for at regnskapet er tilfredsstillende ført, og for innkalling av årsmøtet til rett tid.

Styrets leder velges av årsmøtet for ett år, de øvrige medlemmene for to år, med kun halvparten av medlemmene på valg hvert år.

Styret møter etter behov, med minst fire møter hvert år.

Styret er beslutningsdyktig med tre fremmøtte styremedlemmer. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme. Varamedlemmer har møterett.

Revisor

Revisor har selvstendig plikt til å se til at regnskapet foreligger i tide for revisjon og utsendelse til årsmøtet.

Vedtektsendring

Endringsforslag skal varsles skriftlig. Endring av vedtekter skjer på ordinært årsmøte med to tredels (2/3) flertall.

Oppløsning

Oppløsning av LvV krever to tredel (2/3) flertall av de fremmøtte, betalende Venner på et ekstraordinært møtet. Forslag om oppløsning kan fremmes av et enstemmig styre eller av en tredel (1/3) av betalende Venner.

Ved oppløsning skal foreningens midler gå til Oslo Elveforum.

 

   
nike kd vii retro jordans for sale Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet sport blue 6s jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet history of jordan 6s foamposites for sale jordan 3 sport blue jordan 11 legend blue louis vuitton outlet retro jordans jordan 6 history of jordan foamposites for sale beats by dre cheap lebron 12 louis vuitton outlet history of jordan 6s kate spade outlet sport blue 3s jordan 6 sport blue jordan 6 sport blue foamposites for sale jordan 3 sport blue sport blue 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 sport blue sport blue 6s Kate Spade Diaper Bag foamposites for sale louis vuitton outlet sport blue 6s beats by dre outlet