LvV Masthead

En medlemsforening i OE-logo og i Bærum Natur- og friluftsråd
Member of the Forums for Oslo's for Bærum's Rivers and the Bærum Nature Conservancy


LvV er en lokal forening som arbeider for fremme en helhetlig forvaltning av elvene, bekkene og de grønne kantsonene som drenerer mot Lysakerfjord
LvV is a local association that promotes a comprehensive and integrated management of the rivers and streams and the adjacent parklands and forests that drain into Lysaker Fiord, Oslo, Norway.

Søndag 28. april / Sunday 28th April

Lysakerelva i vårflommen / Spring flood in the Lysaker River

5 gode grunner til å støtte LvV

1. Vi kjemper for friområdene langs Lysakerelva, rundt Bogstadvannet og langs Sørkedalselva, og særlig for å få etablert turstier hele veien.

2. Gjennom Oslo Elveforum og Bærum Natur- og Friluftsråd er vi høringsinstans i plan- og reguleringssaker.

3. Vi arbeider for en helhetlig forvaltning av hele Lysakervassdraget fra Storflåtan nord i Marka til fjorden for å sikre sunne elver, bekker og vann.

4. Vi bygger opp og ivaretar en betydelig kunnskap om vassdragets historie, geografi og natur.

5. Vi samarbeider med kommunene om tiltak for å bedre forvaltning langs vassdraget gjennom hensynsfull regulering, tilsyn og skjøtsel

Støtt oss ved å bli medlem!
Gå til vårt innmeldingsskjema og enquête om din bruk av vassdrag
.

For English-speaking visitors to our site we offer an internet version of our guide book to the trails along the Lysaker River, the lower reach of the river system.

We also offer a famous tale from the early 1800s about a young lad's scary journey back to boarding school. It doesn't quite rate with other Norwegian fairytales like Three Billy Goats Gruff, but it is set in the valley and hills from which our rivers run, so we have done our best to translate A summer night in Kroksskogen.

   
Dagsaktuelle opplysninger finner du på
Today's news and reports are to be found at

I dag langs vassdraget

Ny skala på vannføring/New discharge scale Se detaljene / See details
Et faktaark om vassdraget for skolebruk fra Levende vassdrag

OFFENTLIGE SAKER/LOCAL GOVERNMENT MATTERS

Fornebubanen, Lysakerbyen, Skøyenutvikling - alle planer som berører Lysakerelva særlig ved munningen og oppover til Fåbro.

Planprosessen for Fossumområdet går videre. 18. november 2013 holdes et medvirkningsseminar hvor tekniske undersøkelser blir presentert for kommunen, naboer og interesseorganisasjoner.

Oslo kommune holder et medvirkningsarrangement 24. mai 2013 hvor LvV representertes på sesjonen med tema Miljø av leder John Tibballs. Les hans forberedte innlegg.

Bærum kommunes planer for Fossumområdet behandles i Vestre Aker bydel torsdag 14. mars. LvV skal delta for å påpeke behovet for utredning av sikkerhets aspekter ved en offentlig park langs Vika med sin vannstrøming mot Osdammen til Bogstadvannet.

Fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, Friluftsdivisjon har LvV mottatt en kopi av arbeidsplanen for turveiprosjektet. Selve arbeidet begynner til uken, men det blir rigget til allerede denne uken. Første delen av jobben er på øst (Oslo) siden av elva hvor det er viktig å få stabilisert fjellsiden. Jobben er så pass omfattende at det er satt av 8 uker. Deretter skal det arbeides fire uker på Bærumsiden med en trapp og bordgang og på Oslosiden med sti oppover fra Jarfossen. Til slutt ryddes anleggsveiene vekk og gjenopprettes vegetasjonen langs elvebreddene. Hele prosjektet skal blir ferdig innen utgangen av oktober. Firmaet som påtar seg oppdraget er Team Anleggsservice AS.

LvV har sendt inn omfattende uttalelser med merknader til Oslo og Bærum kommuner om den felles kommunedelplanen for Lysakervassdraget.

LvV har kommentert Oslo kommunes Handlingsplan for Idrett og Friluftsliv for perioden 2013-2016 i en uttalelse som ble sendt innen høringsfrist 1.6.2012.

Friluftetaten i Oslo kommune har sendt ut et brev til grunneiere som kommer inn under planområdet for vassdraget, med beskrivelsen av gjeldende naturtypen og skjøtselsbehovet, og en bønn om tilbakemelding til etaten om riktigheten av naturregistreringen. Les mer

Fredag 8. mai deltar LvV i en befaring ved Jarfyllingen for å se på hvordan turveikulverten kan fraktes ned til fyllingen uten å skade terrenget for mye.

Onsdag 13. mai holder NVE en runde med informasjon og en befaring om Tryvann vinterpark sine planer om å ta fem ganger så mye vann fra vassdraget for å lage kunstsnø. LvV skal fremme sin motstand til dette prosjektet som er ellers grundig offentliggjort, med avisinnlegg og oppmøte på bydelsmøter.

22. desember leverte Friluftsetaten i Oslo fra seg plan til tiltak for å innfri krav i det europeiske vanndirektiv. I Norge heter direktivet Vannforvaltningsforskriften. Tiltaksplanen er inkludert i utkastet til Forvaltningsplan for Glomma/Indre Oslofjord, til sammen seks dokumenter som er lagt ut til høring frem til juli. Paragrafene som omtaler vårt vassdrag kan leses her. Forskriften skiller seg fra tidligere vannforvaltning ved at det fokuserer på livet i vann som det viktigste tegnet på vannets kvalitet. Det nye kvalitetsbegrepet er ”svært god økologisk tilstand”.

Granfosslokket er et gigantprosjekt for å dekke over veimaskinen med et toetasjes betonglokk på ca. 20 mål finansiert av en bybegyggelse oppå og en bilforretning og et parkeringshus i underetasjen. LvV har levert en uttalelse med sju punkter som taler for at prosjektet bør redusere inngrep i turveisystemet og naturen rundt det planlagte lokket.
The Granfoss Cover is an enormous project to cover the opening in the Ring Road tunnel with a 2 hectar (5 acre), two-storey, concrete slab financed by housing blocks built on and around the slab and a car sales yard and parking complex underneath. LvV has made a submission with seven points that make the case for a slightly smaller project with less impact on the system of trails and the vegetation that today surround the area to be covered.

Langlia er et prosjekt lansert av Oslo kommunes Vann- og avløpsetat for overføring av vann fra vårt vassdrag til vannverket ved Oset til sikring av byens vannforsyning. Prosjketet skal konsekvensutredes og LvV har sendt en uttalelse
Langlia is a project proposed by Oslo's City Water Authority for transfering water from our catchment to the City's water treatment plant at Oset to secure water supplies. A form of environmental impact study is to be undertaken and LvV has submitted several points that need to be investigated. Our concerns are for 1) the wetland environment around a tunnel opening in Sørkedalen; 2) consequences of such a large development for other necessary infrastructure in rural Sørkedalen; 3) the natural environment downstream along Lysakerelva under a regime of reduced and artificially controlled discharges.

LvV har sendt en uttalelse etter kunngjøringen av planarbeid med vassdraget og med turveiløsning for Jarfyllinga. Uttalelsen kan leses ved å følge lenkene fra vår nyhetsside.

Sommerens ullborrekampanje er gjennomført og en rapport er sendt til etatene i Bærum og Oslo kommuner. Les rapporten!

I et brev til Ullern idrettsforening som svar til LvV og UIFs henvendelse om å få fjernet varmestua fra Lysejordet, skriver Friluftsetaten at det kan ikke se at stua er overdratt fra UIF til etaten. Stua ble skjenket UIF av private for å oppfylle kravene som den tidens Park- og idrettsetat stilte til sikkerhet ved skitrekket som Tomm Mustad drev i Slalåmbakken på vegne av UIF. Dette må bli tatt opp igjen.

Friluftsetaten i Oslo har sendt ut et brev om justering av KDP-grensen og om planarbeidet for en turvei gjennom Jarfyllingen. Følg lenkene til Etatens webside og til LvV's foreløpige kommentar.

Oslo's Parks and Forest Authority has sent out letters to property owners along the river with official notification that the boundaries of the area covered by the planning process for the European Water Directive have been adjusted. The letter advises that some properties may become subject to restriction orders to preserve antiquities, to protect threatened plant species or to mitigate flood damage. If more information is required, contact LvV or the authority.

Friluftsetaten i Oslo har lagt ut en "Sektorplan for friliftsliv" til høring. Den kan hentes ned fra etatens webside. LvVs uttalelse ble diskutert på styremøte 14. mai. Uttalelsen kan leses her

LvVs innspill "Forvaltningen av Lysakervassdraget" er sendt ut til medlemmer, etatene og politiske organer i Oslo og Bærum. Det kan fås tilsendt som pdf-fil eller i posten som hefte ved å sende epost til LvV.

sist oppdatert: 2019-04-01 ; ansvarlig: webmaster@lvv.no

coach outlet online jordan 6 sport blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue michael kors outlet coach factory outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet jordan 6 history of jordan sport blue 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 3s louis vuitton outlet louis vuitton outlet history of jordan 6s coach outlet online jordan 6 sport blue jordan 3 sport blue Kate Spade Diaper Bag beats by dre outlet lululemon outlet jordan 6 history of jordan jordan 3 sport blue kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 sport blue sport blue 6s jordan 6 sport blue jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet louis vuitton outlet