I dag langs vassdraget
Along the rivers today

o
ppdatert: 2020-02-17 15:47

Holtesag
Vannføring Discharge
Nedbør Precipitation

Nyest måling
Latest reading
20 200

liter/sek
2020-02-17 1415 CET

Endring siden
2020-02-16 1440
CET
+2 700
liter/sek
Change since last reading

24 timer
Rain 24 hours to 7 am
4,8 mm

2020-02-17 0700 CET

Total
siste 7 dogn
14,3 mm

Last 7 days

Vann-
temperatur
2,1
grader

Nå er Fodnytt nr 45 med innkallingen til årsmøte 30. mars lagt ut. Bladet annonserer også vår spennende plan for lansering av LvVs hefte Lysakerelva. Fodnytt og årsmøtet
   

Dagens vannstandsrgistrering er en vekker. Med vårtegn omtalt i både pressen og radio, kan vi langs Lysakerelva også lurer på om vinteren er forbi. Vannføringen er i alle fall like stor som årets største medianverdi, men en vårflommen vanligvis topper seg ved 25 kubikkmeter per sekund, og foreløpig er den bare halvparten.

Vi får se hva februar bringer av kulde og snø. utlagt 2020-01-15

Vårflom i januar?
   
Med julaftens registrering gikk 2019 forbi 2014 som det våteste år siden LvV satte opp sin regnmåler i 2005. Det var særlig de 65 mm på to døgn i slutten av september som tok totalen vekk fra det helt alminnelige til noe uvanlig; at den våte høsten ble forlenget helt inn i romjulen er også uvanlig.
Året 2019 endte med totalt 1078 mm, 11 mm mer enn i 2014.
Nedbørsrekord
   
Dagens elvemåling ble tatt noen timer etter flomtoppen som var flere centimeter høyere enn vår registrering. Den som var nede ved elva grytidlig i morges, så en vannføring på vel 28 000 liter per sekund. Det er to tankbiler hvert sekund! Det var vann nok til en liten oversvømmelse på elvesletta ved Zinoberbru i Sørkedalen. Utlagt 2019-11-20 Høstnedbør og oversvømmelse
   
LvVs uttalelse i denne saken er nå oversendt NVE. Den påpeker at søknaden fra Statnett underslår mye usikkerhet og uviten om Lysejordet. Uttalelsen kan leses her (pdf 450 kB) Uttalelsen om Hamang-Smestad 420 kV kreftoverføring
   

Med et sinnrikt opplegg konstruert fra 2-toms-6-toms planker, diverse jekker og noen løse planker som lå under huset greidde Gunnar Hol å heise vestveggen av Grendehuset opp 65 mm og, enda viktigere, å løfte på plass en gulvbjelke slik at kjøkkengulvet nå ligger vannrett.

Men LvV-styret er ikke overbevist at Grendehuset kan drives videre som vi ønsker. LvV sjekket nemlig med Plan- og bygningsetaten i Oslo om husets status og fikk vite at det må søkes om mye for å lage et lokale med fasilitetene som man ønsker. Dette inkluderer toalett og evt. avløp.

Dette vil ikke si at driften har vært ulovlig. Grendehuset har vært brukt som varmestua til bursdager og andre utearrangementer. Men skulle LvV har det som f.eks. møtelokale, måtte det søkes om ny tillatelse.

PBEs brev kan leses her

Heving Grendehuset,
men kan vi bruke det


   

Dagens tur langs Lysakerelva i vårflom ble velsignet med solskinn etter en kjølig, overskyet start. Solen kom fram da vi fortærte medbrakt matpakker og kaffe, kaker og saft servert av Bjørg, Inger og Synneva på Grendehuset. Og elva opptrådte med en foreløpig toppnotering på 25 kubikkmeter per sekund. 30 mennesker var med for minst en etappe; 20 fullførte hele turen fra Lysaker til Bogstad Camping. Noen få tok seg selv videre til Hammerdammen og Osdemning ved Bogstadvannet for å gå tilbake til startpunktet! Takk til alle som bidro i forkant og i dag med dugnadsarbeid, kakebaking og organisering.

To avstikkere ble ryddet. Det nedre planet til Ullern mølle er nå tilgjengelig via en ny sti i sørenden av anlegget. Røa mølle er nå lettere å komme til, men trenger noe mer innsats med motorsagen. Uansett var fossen imponerende og overdøvende. Se 2 videoer på Facebook.

Vårflom i strålende solskinn
   

Årsmøte ble holdt mandag 8. april i Kirkestua på Røa kirke. Femten medlemmer til stede. Det ble valgt to nye medlemmer til styret: Svenn Forsstrøm og Paal Eide; og tatt avskjed med Inger Marie Fridhov og Tormod Bønes.

Årsmøte
mandag 8. april

   
Lysakerelva i vårflommen arrangeres søndag 28. april. Turen går fra Lysaker til Bogstad camping med muligheten til å slutte seg til turfølget både på Øraker, Bjørnsletta og ved Lysejordet hvor lunsjpausen tas ved Grendehuset og hvor vi serverer kaffe, te og noe å bite i.

Den store turdagen
søndag 28. april

   

Fredagkveld (15. mars) kom det inn melding om betydelig oljeutslipp ved Fossum. Brannetatene fra begge kommuner rykket ut og la ut lenser i Hammerdammen og ved Lysaker og nedenfor en bekk som renner ned fra gamle Fossum sagbruk. Politiet, teknisk etat i Bærum og brannfolket lette etter kilden etter at vi hadde påpeket hvor bekken rant fra. LvV hadde kartlagt bekkenes gamle løp i forbindelse med den første omreguleringssak for Fossum for 8 år siden.

På lørdag ettermiddag var det et svakt eim av diesel langs Lysakerelva ved Lysejordet. De siste dagenes vannprøver blir bevart.

Utslipp fra Fossum
   
Vannføringen i Lysakerelva ved vår målestav på Lysejordet har kommet over årsmedian allerede. Dette er elvas andre vårtegn. Fra før er saltinnholdet steget merkbart, som det pleier å gjøre når avrenningen fra veier og sykkelveier havner i avløpene. For 9. februar ble registrert 150 g salt/kubikkmeter da vannføringen var på 0,8 kubikkmeter/sek. Ganger man opp tallene, anslås det at mellom 250 og 300 kg salt kom ut i elva hver time etter regnværet den helgen. Det representerer godt og vel 8 tonn per døgn. Siden har det fortsatt med vel 3 tonn per døgn. Og alt dette er bare ovenfor Lysejordet. Bærumsveiens bidrag kom i tillegg. Vårflom allerede?
   
LvVs merknader til Mustads lang- og korttidsplaner for eiendommene på Oslosiden av Lysakerelva kan leses her. Høringsuttalelse om Lilleakerbyen
   
NVE fattet sitt vedtak i saken om nedsenkning av Grinidammen 4. februar. Konklusjonen baserte seg på premisser levert bl.a. av Bærum kommune som inneholdt en svært mangelfull beskrivelse av Bogstadvannets manøvrering. Hvis det står vil vedtaket gjøre det umulig å reparere ødeleggelsen av vårmarka nord i Grinidammen. Derfor har LvV klaget til Olje- og energidept. Brevet kan leses her. NVEs vedtak i Grinidammensaken påklages
   

I desember fikk LvV melding om en bevilgning fra potten for Oslo Miljøhovedstad 2019 til å holde en stor turdag og til å lage et turhefte på norsk og engelsk til anledningen. Planleggingen av turdagen er så vidt i gang, mens skriving har foregått en stund.

Det som blir klart er at vi trenger en innsats fra alle etter evne for å få dette til. Noen lokale skribenter og en fotograf er kontaktet og er i gang, men heftet har behov for mange bilder og tekster. Ta gjerne kontakt med en epost til styret@lvv.no.

I ukene forut - som dessverre blander seg opp i påsken i år - trenger vi et par dugnader med oppgaven å rydde stier ned til og rundt de fineste kulturminnene. Vi tenker oss siste helgen i mars og den første i april, og håper at vinteren har sluppet her i lavlandet.

På selve dagen trenger vi mange turguider for å hente folk fra de aktuelle stoppestedene og for å ordne mat og herligheter ved Grendehuset på Lysejordet som LvV har reservert.

Et av kriterier for utdeling av midler var at aktiviteten skulle aktivere folk og det er så absolutt målet vårt. "Many hands make light work" er et ordtak som passer.

Den store turdagen søndag 28. april
   

Like før jul fikk LvV beskjeden at Bymiljøetaten i Oslo (BYM) har planlegging av tiltak for å oppgradere turveien langs Lysakerelva som en budsjettpost for 2019. Vi ble bedt om å kommentere, helst innen 4, januar.

For å sikre at flere syn ble tatt med ble det invitert til et møte 3. januar. Fire velforeninger og borettslag sendte deltakere, en grunneier som blir berørt av et forslag var også med. BYMs bakgrunnsstoff supplert med bedre kart ble presentert (1,4 Mbyte).

På grunnlag av møtet ble det sendt inn et notat med vurderinger av de enkelte forslagene til utbedringer.

Turvei A1

Utbedring

   

Da er siste registrering for 2018 i boks og vi kan notere året med den minste nedbør siden LvV begynte med sine målinger i 2005. Dermed føyer 2018 inn med 2013 og 2010 som lavnedbørsår. Årsnedbør er gjerne ca. 700 mm eller godt og vel 900 mm. Bare i 2016 var det ca. 800 mm på årsbasis.

Vannføringsstatistikk for 2018 kan ikke sammenlignes direkte med andre år fordi Langlidammen var nedtappet i ca. fem måneder fra 1. juni

Nå legges sammen alle tall (nedbør, vannstand, temperatur og elektrisk ledningsevne) og sendes til NVE selv som holdt en målestasjon i Lysakerelva fra 1964 til 1986 og er glad for å forlenge dataserien.

Tørrest år
   
Nå i et nytt nummer av Fodnytt kan det leses omtaler av flere politiske prosesser som er viktig for vassdrag, samt om en oppfordring til medlemmer å mobilisere for Oslo Miljøhovedstad 2019 med LvVs dugnader og store turdag. Fodnytt 43
   
Med nesten 60 mm nedbør fra fredag til mandag morgen steg elva kraftig. Toppnotering kl 10 i morges var 43 kubikkmeter per sekund, men ut fra utvasking av blad fra elvebredden var vannstanden minst 10 og kanskje 15 cm høyere på nattetimene. Det svarer til knapt 50 kubikkmeter per sekund. Et godt nummer to blant vår 12-årige måleregistreringer. Da ble det en 5-årsflom. utlagt 2018-11-12 5-årsflom og oversvømmelse i Sørkedalen
   
Avgjørelsen i tvisten mellom Bærum kommunen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er blitt kunngjort. Resultatet er 3 mot 1 i kommunens favør. Bare én gruppe hvor det var en liten brøk av eiendommene som FMOA mente skulle bli vernet som grønnstruktur - natur ble gitt denne betegnelse. De øvrige hvor adskillige arealer skulle vernes ble beholdt som hensynssone - natur. Resultatet er det er tilnærmet full utbygging av tomtene som grenser til friarealet langs Lysakerelva blir tillatt, bare man ikke bygger ned stående skog. Her er lenken til departementets avgjørelse. Kommunedelplanen avgjort i Kommunal-departementet
   

Viktigheten av Grinidammen kommer tydelig frem ved at alle fire etater som er bemyndiget i saken har uttalt seg i saken om nedsenkningen av demningen. Mest påfallende er uttalelsen fra Bærum kommune, forfattet av avdelingen for Park, landbruk, natur og kulturvern. Den innebærer kraftig kritikk av kommunens vannetat.

Alle uttalesene kan leses via NVEs aktuelle webside. (Se spalten til høyre på siden!)

Nedsenkning av Grinidammen
   

To av turene i programmet til BNFs Naturfestival går langs Lysakerelva.

Mandag 28.5. leder John Tibballs en 3-timers tur fra Verket, (Grinidammen 1) kl 1730 med tema Natur og industri

Onsdag 30.5. leder Bente Bue og Henning Dypvik en 2,5 timers tur fra Barketomten (Fossumveien 19) kl 1800 med tema Intens vulkansk aktivitet ved Lysakerelva!

Hele programmet får du her

Alle er vedlkomne - til og med osloborgere!

Bærum Natur- og Friluftsråds Naturfestival:

Vann er liv

   
Bærum kommunstyre bestemte onsdag kveld at det ikke blir tennishall på Barketomten på Syd Fossum. Dermed er rundturen langs Lysakerelva mellom Grinibru og Hammerbrua reddet. Planen ville tvunget turveien til en smal passasje mellom en 11-meter høy hall og en fotballbane. Etter sigende var det synet av elva i vårflom på mandag som overbeviste lokalpolitikerne fra Ap om å endre sin stemmegivning fra planutvalgets møte lik etter påsken. utlagt 2018-05-04 Barketomten forblir åpent friområde
   

Seminaret - Forvaltning av urbane vassdrag - arrangert av Elveforumene i Oslo, Bærum og Asker på Forskningsparken i dag ble en meget viktig samling med over 100 deltakere, med mange inspirerende innlegg ikke minst fra vellykkete samarbeid mellom kommuner og private aktører.

Det ble også fokus på Kommunedelplanen for Lysakervassdraget og Oslo kommunens oppfølging. Dessverre kom det ingen stor kunngjøring om hvordan man skal sette sammen en forvaltningsnemnd, men beskjed om at Bymiljøetaten har blitt instruert om å utrede saken. Begge saksbehandlerne deltok. Blant disse ble for vårt hefte fra 2009 "Forvaltning av Lysakervassdraget" etterspurt. Derfor legger vi det ut som pdf-dokument (2,5 Mb). Hvis det skal printes, husk at den er formattert som A5-hefte.

Et vellykket seminar
   

På årsmøtet 21. mars ble det nevnt at Barketomten kunne snart bli tatt opp til ny politisk behandling. Før referatet var ferdigskrevet kom beskjeden mandagen i den stille uken at Bærum kommune skulle ha detaljreguleringssaken opp på planutvalgets møte allerede torsdag (5.4.) I påsken ble derfor beregningene gjennomgått på nytt og en fremstilling av saken for politikerne ble skrevet.
Allerede på torsdag ettermiddag stemte de to største partier i Bærum for å bygge tennishall på Barketomten. Nå er det spørsmål om Fylkesmannen godtar Rådmannens finurlige argumentasjon for at endringene lagt inn i KDP for Lysakerelva i siste liten og uten høring, er lovlige. utlagt 2018-04-03 revidert 2018-04-07

Barketomten:
H + Ap vil bygge tennishall
   

Endelig lå forhold til rette for å montere LvVs nye målestav ved Lysejordet. Godt hjulpet av Gunnar Hol ble den slitesterke skalaen festet til brua med tilskrudde bolter. Delene ble kjøpt inn i oktober, men en sen høstflom med brå overgang til vinterkulde ga ikke noe vindu hvor man kunne arbeide rett ved elvebredde.

Men vi rakk i det minste vårflommen. Nå er den 10 dager forsinket i forhold til et median år. Værvarselet nevner ikke nedbør i de nærmeste ti dager, og da er det en god sjanse for at de store snømengdene i vassdraget bare damper vekk.

En vannføringskurve som angir antall kubikkmeter vann per sekund for enhver vannstand som kan leses fra målestaven, ble utarbeidet på nytt i 2015 etter den største vannføringen i målestasjonens 11 årige historie. Den nye staven dekker vannføringer opp til en beregnet 500-årsflom. utlagt 2018-03-27

Ny målestav

   

Vel, ikke enda, men det er denne uken at vannføringen i Lysakerelva vanligvis begynner å stige fra sitt lave vinternivå. Isen har ihvertfall gått opp, svekket av elvevannet med en temperatur betydelig (0,3 grad) over frysepunktet.

NVE ser nøye på værprognoser. Regn med mange varmegrader vil få snøen til å ta veien mot fjorden i store mengder. Det blir spennende å følge med de kommende ukene.

Vårflom?
   
Årets første nummer av Fodnytt (nr. 42) foreligger. Husk, dersom det skal printes ut, at det er formattert til å passe på ett ark. Bruk booklet format. Fodnytt februar 2018
   
Etter årets årsmøte som holdes på Samfunnshuset Vest på Røa kl 19, onsdag 21. mars, skal vi holde en debatt om den fremtidige forvaltningen av Lysakerelva og de grønne områdene som er så sterkt knyttet til elva. Tema er høyt aktuelt etter fjorårets vedtak i Oslo kommune av Kommunedelplanen for vassdraget. Invitasjonen, som går ut til lokale politikere og interesseorganisasjoner er å lese her

Debattmøte
onsdag 21.3.2018

   
Vinden som blåste natt til mandag (2018-02-12) kan ha ødelagt for nedbørsmålingen. Mye tyder på at ikke alt som falt på måleren forble der frem til måleren ble tømt kl 07. Endringen på snødybden ga heller ikke noe entydig mål for nedbørsmengden. Vi har notert mengden som ble tømt fra måleren. *Upålitelig regnmåling
   

Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) - Lysakerbyen er lagt ut på høring av Oslo kommune, med forlenget uttalelsesfrist 5. februar 2018. Selve planforslaget er en pdf-fil på 65 Mbyte så vi legge ikke ut en direkte lenke, men nøyer oss med å fortelle at det er tilgjengelig på saksinnsyn https://www.innsyn.pbe.oslo.kommune.no under saksnummer 201414295.

VPOR har en mellomstilling i regulering og byplanlegging. Når den først har fått politisk godkjenning, blir den førende for planetatene i sine vurderinger av søknader om utbygging.

Planens forfattere fremhever Lysakerelvas "betydning" for Lysaker / Lilleaker-området som en "rekreativt element", men avslører stor kunnskapsmangel om andre faktorer enn arkitektur og byromsanalyse. For eksempel er flomutsatte områder bare tilfeldig avmerket (i Bærum, men ikke i Oslo), og det er ikke avsatt tilstrekkelige kantsoner selv om behovet for sammenhengende vegetasjonsbelter nevnes.

LvV har levert merknader på vegne av Oslo Elveforum og Bærum Elveforum. Vår hovedkonklusjon at plandokumentet i sin nåværende form er for upålitelig vassdragsfaglig sett til å kunne være retningsgivende for bindende vedtak fra kommunenes side.

VPOR for Lysakerbyen er kommet

VPOR forside

   
Det er blitt rapportert til styret om en ganske skremmende episode hvor en flodbølge forårsaket av manøvrering av demningen på Bogstadvannet fikk vannstanden ved Sandbonn til å stige farlig fort. Les vår brev til NVE hvor episoden kobles til problematikken med nedsenket vannstand i Grinidammen. Flodbølge i Lysakerelva
   

September-oktober har vært en travel tid for høringer om utviklingen av Lysaker / Lilleakerområdet. Vi deler oppfatningen til adm. dir. Olav Lines i Mustad Eiendom at Lysakerbyen var en dårlig betegnelse. Men der slutter LvVs støtte. ME har nemlig lansert en videre utbygging av tomten til Lysaker Kemisk med et 32 meter (10 etasjes) bygg som dekker hele tomten. Les LvVs høringsuttalelse!

Det er ikke bare Mustad som ønsker å bygge stort. 26. september holdt Statens vegvesen et info-møte om det som kalles Kollektivknutepunkt Lysaker. Saken gjelder egentlig planen om å utvide E18 over Lysakerelva ved å heve veibanen til høyden av jernbanen og legge en bussterminal under brua. Med tilkjørselsramper og mer vil Lysakerelva renner i "tunnel" over hele strekningen hvor den i dag renner sørover til fjorden. LvVs uttalelse tar for seg også vern av Sollerudstranda som grøntområde.

Byutvikling ved Lysaker og Lilleaker
   
Lysakerelva har hatt minimal vannføring i en uke etter tappelukene på Langlivannet ble senket for å sikre at ikke mudringen av Bogstadvannet førte mye finpartikler nedover elva. På tirsdag 4. juli kunne Vannetaten i Oslo fortelle at lukene skulle åpnes. Siden har vannføringen nesten doblet seg (kl 20 den 6.) og etter enda 12 timer kom enda en dobling slik at vannføringen ligger på normalnivået. utlagt 2017-07-06 rev. 2017-07-07 Mudring av Bogstadvannet
   
Ett nytt nummer av Fodnytt er nå kommet. Med gledelige nyheter om Kommunedelplanen for Lysakervassdraget og en oppfordring. Fodnytt 41
   
LvV deltok med standpå Røa Vels Frivillighetsmesse lørdag 13.5. Det ble litt å diskutere rundt Kommunedelplanen for vassdraget som skal opp i bystyret før sommeren, men oppmerksomheten til publikumet var veldig rettet mot reguleringsplaner for småhusområdet. utlagt 2017-05-12 rev 2017-05-30 Frivillighetsmessen på Røa
   

Hafslund graver, stenger gangbrua på Jar

Hafslund graver ned en ny kabel mellom transformatorstasjonen på Jar og Lilleaker trikkestasjon for å øke strømkapasiteten. I denne forbindelsen blir det stengning av gangbrua på Jar og av turveiene mellom Vestveien og brua. På et møte i kveld ble det enighet om at Hafslund setter opp anvisning 4 steder for å advare turgåere. Stedene er Fådpassasjen, Jar gangtunnelen under Vollsveien, ved huset Fåbro og ved planovergangen ved Vestveien 18. Se Alternative turer.pdf utlagt 2017-04-20

   
Mustad Eiendom har trukket tilbake forslag om et tilbygg til Fåbro. I et brev til Oslo kommune v/Plan og bygningsetaten skriver den nye ledelsen at firmaet satser heller på andre lokaler på Lilleaker og håper på et godt samarbeid om den videre bruken av det vernede huset Fåbro. utlagt 2017-04-20 Ikke noe tilbygg på Fåbro
   

The internet guide to the walking tracks along Lysakerelva that was accessible via John Tibballs' university website has been brought up to date and transferred to LvV's site. It can be accessed here.

En norsk versjon er på trappene ifm LvVs forelesningsserie "Bli kjent med Lysakerelva", som styret har besluttet å starte like etter Påsken. utlagt 2009-02-07 revidert 2009-02-11

On foot along Lysakerelva

 

 
   

 

 
   

 

 

Send ditt bilde fra vassdraget, med dato, sted og ditt navn til webmaster@lvv.no!

Vi legger gjerne ut opplysninger om arrangementer knyttet til vassdraget. Opplysninger sendes
webmaster.

sist oppdatert: 2020-02-17 15:47 ; webansvarlig: webmaster@lvv.no
Startside
Home page

Bli medlem!
Join LvV

Kontakt oss
Contact us

Vassdraget
The catchment

Organisasjon
Organisation

Aktiviteter
Activities

Fòðnytt
Our newsletter

Din mening
Your opinion

Meld fra!
Let us know!

Vannføring
Discharge

Bøker og kart
Books and maps

Lenker Links

Uttalelser
Submissions