I dag langs vassdraget
Along the rivers today

o
ppdatert: 2021-12-04 11:34

Holtesag
Vannføring Discharge
Nedbør Precipitation

Nyeste måling
Latest reading
1 420*
liter/sek
2021-12-04 1155 CET

Endring siden
2021-12-01 1500
CET
-400*
liter/sek
Change since last reading

24 timer
Rain 24 hours to 7 am
1,5 mm

2021-12-04 0700 CET

Total
siste 7 dogn
5,6 mm

Last 7 days

Vann-
temperatur
0,0
grader

*Når er det bunnis i Lysakerelva, noe som gjør måling av vannføring usikker. Vi må innrømme en usikkerhetsmargin på 20% både oppover og nedover Bunnis!
Vi er blitt informert om at Bymiljøetaten i Oslo har bestilt entreprenører til å foreta en oppgradering av Turvei A1 med punktvise reparasjoner. Arbeidet skal starte til uken (uke 47) Detaljer har ikke vi fått. Det er bare å følge med for å se hvor my av den lange listen over behov som LvV leverte i januar 2019 blir tatt hånd om. utlagt 2021-11-21 Reparasjonsarbeid langs turvei A1
   
I over ett år har myndighetene hatt til vurdering en søknad fra Lysakerelva Fiskerlag og Lysaker Næringsvel om å flytte gytemodne laksepar oppover Fåbrofossen for å øke produksjon av lakseyngel. For to uker siden ble søknaden innvilget, uten at publikumet fikk anledning til innspill. Saken ble håndtert utelukkende innenfor byråkratien: Matdepartementet, Statsforvalteren og kommunene. LvV fikk vite om saken for en måned siden, og har arbeidet med å få myndighetene til å innse at deres antakelse, at Jarfossen er en hindring til laksevandring videre oppover Lysakerelva, stemmer ikke fordi Jarfossen er faktisk delt i to moderate fall. LvVs klagebrev til Miljødepartementet kan leses her Gytemodne laks ovenfor Fåbrofossen
   

Lysakerelvas Fiskerlag hadde arrangert med Løvenskiold å åpne slusene på Bogstadvannets demning kl 14 i dag for å sende en bølge med vann nedover elva. Det er forventet at vannføringen stiger fra den lave 800 liter per sekund til ca. 4 000 liter per sekund. Bading i elva i ettermiddag blir farlig.

Det ble ikke noe av flommen. Løvenskiold, Oslo kommune og Fiskerlaget skjønte i tide at det måtte tas hensyn til badende i elva. Kanskje de leste innlegget i Akersposten:

Flom i Lysakerelven tirsdag er avlyst (akersposten.no)

Kunstig Lysakerelva "flom" avlyst
   

22.4.2021
På en befaring sammen med representanter for Bærum kommune og ekspertise fra DNT fikk Lysakervassdragets venner grønt lys til å begynne utbedringsarbeid langs turstien mellom gangbrua ved Lysejordet og Voll terrasse 63. Det er særlig to partier som er til tide "umulige", med glatt leire og røter å snuble i.

23.4.2021
Det ble faktisk gjennomført en stor del av arbeidet for å gjenopprette 30 meter med rekkverk i det bratte partiet 200 meter nord for gangbrua på Lysejordet. Rekkverket var skadet av flere trevelt, og selve stien var kraftig utvasket. Det ble lagt ned 20 arbeidstimer fra Gunnar Hol og Kåre Moe, som begge har mye erfaring fra stilegging i Marka, og styreleder som "an extra pair of hands". På dette partiet gjenstår det å sette noen ekstra planker i rekkverket og tilføye stilegemet grus for å binde jord og leire.

Arbeidsområdet var trangt så det kunne ikke være mange tilstede samtidig. For det neste prosjekt derimot vil vi har behov for mange hjelpere over flere økter. Først må det samordnes levering av grus med Bærum kommune.

Den som har lyst til å hjelpe til kan sende enten en sms til 469 24 125 eller en epost til styret@lvv.no med datoer og tidspunkter som er aktuell for å være med. Vi lage en liste og ta kontakt. Noen har allerede tegnet seg på listen.

Utbedring av turstien
   

Aftenposten lørdag kunne fortelle at Byråden i Oslo har vedtatt at bygg inntil 42 meter (14 etasjer) kan bygges på på "Lysaker". I tillegg til at Lysaker ikke ligger i Oslo slik at dette vedtaket gjelder Lilleaker, er det et hån å foreta områderegulering ved kammerset og gjennom avisoppslag. Det finns en prosess med høringer og godkjenning som regulerings- og byggesaker skal igjennom. Mustads planer for Lilleaker er omstridt fordi firma har et slett forhold til Lysakerelva. Etter å ha utnyttet den i 160 år er det Mustad familiens ønske at den nedbygges med størst mulig utbytte.

Planen for et 42-meter høyt bygg i elvesvingen vis-a-vis Lysakerstasjon frarøver Lilleakerområdet, hvor - hvis Mustads planer gjennomføres - det vil innen ti år bo 2500 mennesker, det eneste solfylt åpent areal. Alle de andre foreslåtte grøntarealer i Mustads forslag er små parseller innestengt med boligblokker og butikker.

42 meter på Lilleaker
   
Mustad Eiendom har søkt om å bygge et mikrokraftverk i Fåbrofossen for å demonstrere historien til Granfos som industriområdet. I sin uttalelse i november 2020 viste LvV til at et liknende forslag ble trukket i 2009 etter godt begrunnete innvendinger basert på innvirkning på elvemiljøet, særlig anadromfisk. Nå har Statsforvalteren (Fylkesmannen) kommet med et avgjørende innspill til NVE. Det er statsmakten som uttaler seg! Mikrokraftverk i Fåbrofossen
   
Etter flere døgn med temperaturer godt under nullpunktet har elvevannet til tider vært på sitt frysepunkt. Det første stedet hvor vannet fryser, er på flatene som det er i kontakt med, dvs. på bunnen og langs breddene. Bunnisen påvirker vannstandsmålingene på Lysejordet ved å danne en terskel på tvers av elva 30 meter nedenfor brua. Vannet stuves opp bak terskelen, slik at vannstanden alene ikke er nok å bestemme vannføringen. Det må også en hastighetsmåling til. Det er nok å måle overflatehastighet ett sted under brua, der hvor elva strømmer hurtigst. Når hastigheten er satt sammen med vannstanden, kan totalmengden vannet per sekund anslås, sånn pluss/minus 20 %. Ellers på året kan vi si pluss/minus 5-10 %. Hastigheten måles ved hjelp av en tennisball i et 5-meter langt snor som blir knyttet til gelenderen på brua.

*Bunnis og vannstandsmåling

Isdannelse

   

Med registreringene for siste dag i 2020 unnagjort og årsdataene analysert, kan det konstateres at vår målebeger ved Lysejordet ikke har fått så mye påfyll i sine 14 år med registreringer. Inntil den 23. september lå nedbøren tett på gjennomsnittet fra de foregående årene, men så kom det over 500 mm i løpet av årets 100 siste dager slik at totalen ble 1131 mm. Svært lite falt som snø. Gjennomsnittsnedbøren for de 14 år er 931 mm. Ca. 85 % av nedbøren havner i Lysakerelva.

Med årets siste registrering kan det også gjøres opp med et gjennomsnitt for vannføring på 5,4 kubikkmeter per sekund. Dette er også den største verdien, men ikke med så klar margin som for nedbøren. Gjennomsnittsvannføringen over de 14 år er 4,5 kubikkmeter per sekund. Dette er vel 10 % høyere enn gjennomsnittet for 1964-1986. Det er en svak tendens til at årsgjennomsnittene for både vannføringen og nedbøren fortsetter å øke med ca. 0,5 % per år.

Årsnedbør og gjennomsnittsvannføring
   

Fylkesmannen har sendt et innspill til NVE om det som bør pålegges Bærum kommune som avbøtende tiltak etter nedsenkningen av Grinidammen i 2016. Fylkesmannen påpeker at det i flere år hadde blitt satt ut edelkreps lik ovenfor Grinidammen, og at disse hadde vandret ned til strekningen som siden 2016 er blitt tidsvis tørrlagt. Fylkesmannen vil at elvebunnen i elveløpet som fremdeles renner skal formes om til noe bedre egnet til både edelkreps, elvemusling og ørret.

Fylkesmannens brev kan leses her. Utlagt 11-12-2020

Edelkreps til Grinidammen
   

17.11.2020 Dessverre ble det ikke registrering mellom kl 10 i går og kl 14 i dag. Alle tegn i elvebredden tyder på at vannstanden toppet seg mellom 160 og 165 cm ved vår målestav. Det svarer til en vannføring mellom 48 og 51 kubikkmeter per sekund og dermed det høyeste notert siden 2015. Det var godt at meldingen om fortsatt stigende vannstand ble gitt kl 10 på formiddagen. Da var målestaven dekket opp til 142 cm. Det svarte til 38 kubikkmeter per sekund i vannføring.

02.11.2020 Det ble enda en ny topp for året med dagens elveregistrering. En vannstand på 156 cm tilsvarer en vannføring på vel 45 kubikkmeter per sekund. Vi må tilbake til 19. september 2015 da registreringen var 57 kubikkmeter for å notere siste gang det rant så mye vann i Lysakerelva.

28.10. Det ble en ny årstopp onsdag etter to døgn med ujevnt nedbør, en blanding av regn, byger og yr som ga 40 mm i en uke med nesten 80 mm tilsammen. Vannstand kom opp i 141 cm ved målestaven, noe som tilsvarer 36 kubikkmeter per sekund.

12.10. Jevnt med nedbør i over et døgn på et gjennomvått nedbørsfelt ga en dramatisk stigning i vannføringen overnatt. På 30 timer fra kl 04 lørdag til kl 10 søndag falt det 31,2 mm etter en uke med til sammen 40 mm. Alle forutsetninger er til stede for en middelsflom. Vi kommer nok til å gjenta målinger i ettermiddag, siden flomtoppen nok ikke er nådd. Utlagt 2020-10-12; rev. 2020-11-02

Årstopper i vannføring

 

 

LvV har levert en uttalelse ang. planprogrammet for Granfos.

Mustad Eiendom ønsker en massiv utvikling av området og tegne bygg innen få meter av Lysakerelva, nye bruer over elva og nevner ikke turveimuligheter for å koble turvei L-1 til Kyststien

Uttalelsen (pdf, 4 sider, 440 kb) leses her

Granfos
   

LvV har levert en uttalelse ang. detaljregulering for en utbygging av jordet som ligger nord for Fossum gård i Ankerveien.

Forut for søknaden har grunneieren hogget en rad med store trær som sto langs randen av morenen, ovenfor turveien langs Lysakerelva. Dette må få følger for evt. utbygging i at hus må unngå vinduer og utelys på østsiden av hensyn til naturen langs elva.

Denne elvestrekning er tilholdssted for både bever og fossekall, to ekstemt menneskeskye skapninger.

Uttalelsen leses her

Fossum gård
   

Heftet "Lysakerelva" er til salgs hos Røa Bok og Leker, Vækerøveien 193 B. Det koster kr 150,-/stk

Heftet kan også bestilles ved henvendelse til kasse@lvv.no.

Oppgir antall samt navn og adresse. Forsendelse koster:
1 stk kr 50,-; 2 eller 3 stk kr 90,-; eller 4-6 stk kr 150,-.

Henting kan avtales.

Betalingen
Innbetaling til kontonr: 6051 06 43952
eller
VIPPS: Send til 601092

Husk å gi beskjed om at du har betalt!

Omslag Lysakerelva
   

LvVs 72-sider hefte om Lysakerelva med turguide, øvelser for skoleklasser, samt resultater fra foreningens arbeid gjennom 15 år, går i trykken i dag. Medlemseksemplarer skal bli klar fra mandag til alle som har betalt årskontingent (kr 100,-) innen 26. mars. Kontonummer er 6051 06 32292.

Årsmøtet 30. mars er avlyst. Sakspapirer er sendt ut for elektronisk godkjenning til alle som har betalt inn kontingenten.

Heftet blir til salgs for kr. 150,-, men i disse virusbefengte tider er ikke et utsalgssted avtalt. Utlagt 2020-03-24 rev 2020-03-27

Årsmøtet avlyst
   
Steinraset på Bærumsiden av Lysakerelva 400 meter nord for Bærumsveien har fått Bærum kommune til å stenge turveien. LvV meldte saken inn til kommunen for vel ei uke siden. Nå har Budstikka skrevet om saken med tilbakemelding fra kommunens natur og idrettsavdeling. Turvei L-1 stengt ovenfor Bærumsveien
   
Nå er Fodnytt nr 45 med innkallingen til årsmøte 30. mars lagt ut. Bladet annonserer også vår spennende plan for lansering av LvVs hefte Lysakerelva. Fodnytt og årsmøtet
   

Dagens vannstandsrgistrering er en vekker. Med vårtegn omtalt i både pressen og radio, kan vi langs Lysakerelva også lurer på om vinteren er forbi. Vannføringen er i alle fall like stor som årets største medianverdi, men en vårflommen vanligvis topper seg ved 25 kubikkmeter per sekund, og foreløpig er den bare halvparten.

Vi får se hva februar bringer av kulde og snø. utlagt 2020-01-15

Vårflom i januar?
   
Med julaftens registrering gikk 2019 forbi 2014 som det våteste år siden LvV satte opp sin regnmåler i 2005. Det var særlig de 65 mm på to døgn i slutten av september som tok totalen vekk fra det helt alminnelige til noe uvanlig; at den våte høsten ble forlenget helt inn i romjulen er også uvanlig.
Året 2019 endte med totalt 1078 mm, 11 mm mer enn i 2014.
Nedbørsrekord
   
Dagens elvemåling ble tatt noen timer etter flomtoppen som var flere centimeter høyere enn vår registrering. Den som var nede ved elva grytidlig i morges, så en vannføring på vel 28 000 liter per sekund. Det er to tankbiler hvert sekund! Det var vann nok til en liten oversvømmelse på elvesletta ved Zinoberbru i Sørkedalen. Utlagt 2019-11-20 Høstnedbør og oversvømmelse
   
LvVs uttalelse i denne saken er nå oversendt NVE. Den påpeker at søknaden fra Statnett underslår mye usikkerhet og uviten om Lysejordet. Uttalelsen kan leses her (pdf 450 kB) Uttalelsen om Hamang-Smestad 420 kV kreftoverføring
   

Med et sinnrikt opplegg konstruert fra 2-toms-6-toms planker, diverse jekker og noen løse planker som lå under huset greidde Gunnar Hol å heise vestveggen av Grendehuset opp 65 mm og, enda viktigere, å løfte på plass en gulvbjelke slik at kjøkkengulvet nå ligger vannrett.

Men LvV-styret er ikke overbevist at Grendehuset kan drives videre som vi ønsker. LvV sjekket nemlig med Plan- og bygningsetaten i Oslo om husets status og fikk vite at det må søkes om mye for å lage et lokale med fasilitetene som man ønsker. Dette inkluderer toalett og evt. avløp.

Dette vil ikke si at driften har vært ulovlig. Grendehuset har vært brukt som varmestua til bursdager og andre utearrangementer. Men skulle LvV har det som f.eks. møtelokale, måtte det søkes om ny tillatelse.

PBEs brev kan leses her

Heving Grendehuset,
men kan vi bruke det


   

 

 
   

 

 

Send ditt bilde fra vassdraget, med dato, sted og ditt navn til webmaster@lvv.no!

Vi legger gjerne ut opplysninger om arrangementer knyttet til vassdraget. Opplysninger sendes
webmaster.

sist oppdatert: 2021-12-04 11:34 ; webansvarlig: webmaster@lvv.no
Startside
Home page

Bli medlem!
Join LvV

Kontakt oss
Contact us

Vassdraget
The catchment

Organisasjon
Organisation

Aktiviteter
Activities

Fòðnytt
Our newsletter

Din mening
Your opinion

Meld fra!
Let us know!

Vannføring
Discharge

Bøker og kart
Books and maps

Lenker Links

Uttalelser
Submissions